ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic

IČ: 63831406

Školní vzdělávací program ZŠ: Škola pro život

Škola má dvě pracoviště
nám. Jiřího z Lobkovic: I. a II. stupeň základní školy
Perunova ulice: MŠ, přípravná třída, I. stupeň základní školy

Profilace ZŠ:
Fakultní škola PedF UK Praha, od 6. třídy lze volit zaměření na matematiku a informatiku, přírodovědné předměty, humanitní předměty, sport nebo výtvarnou výchovu. Škola má za cíl kvalitní výuku v bezpečném prostředí a partnerské atmosféře. Při výuce využívá moderní metody a technologie, pracuje formou školních projektů. Zapojuje se také do mezinárodních projektů. Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku, od 7. ročníku druhý cizí jazyk. Pořádá školy v přírodě, sportovní a poznávací zájezdy.

Vybavení:
odborné a počítačové učebny, třídy s interaktivní tabulí, počítače s připojením k internetu a projekční technika ve všech třídách, sportovní areál se 4 sportovními plochami, 2 sezonní přetlakové haly, relaxační zóna pro školní družinu.

Školní družina:

nadstandardní činnost, bohatý program, společné akce s rodiči, charitativní akce, …

Zájmové kroužky:
keramika, výtvarné činnosti, dramatický kroužek, pěvecký sbor, počítače, jazyky, chytré hlavičky, …

Sportovní kroužky:
Školní sportovní klub Lobkowitz má kroužky i pro žáky ostatních škol a pro dospělé (sport. gymnastika, florbal, street dance, kopaná, míčové hry, atletika, sporťáček, …).

www.lobkovicovo.cz


Školní vzdělávací program MŠ:
Hrajeme si spolu
Perunova ulice

Profilace MŠ:
Uznáváme prvořadost výchovného působení rodiny a snažíme se je vhodně doplňovat. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému sebevědomí a vzájemnému respektování. Upřednostňujeme činnostní učení a hru. Školka úzce spolupracuje s rodiči, se ZŠ Perunova a se ZŠ Lobkovicovo nám. Nepoužíváme televizi, video ani počítač.

Třídy jsou heterogenní.

Zájmové kroužky:
nemáme. S dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří se o děti zajímají, čtou jim, zpívají, tancují, cvičí v tělocvičně, malují,…, ale hlavně pedagogové, kteří mají přehled, co Vaše dítě zajímá a kterou oblast potřebuje rozvíjet. Za kroužky není potřeba připlácet.

www.perunka.cz