ZŠ Pražačka

Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

tel.: 222 587 690

IČ: 63831376

Školní vzdělávací program: ZŠ Pražačka

Profilace školy:
Vedle běžných tříd jsou ve škole i třídy specializované pro děti se specifickými poruchami učení. Specializovaná třída je po jedné v každém ročníku II. stupně. Pro děti s odkladem školní docházky je zřízena přípravná třída, kterou vede speciální pedagog s logopedickou odborností.
Cizí jazyky: Aj v 1. – 9. ročníku, Nj v 7. -9. ročníku
Informatika: dvě dobře vybavené počítačové učebny, ve 4.-9.ročníku předmět Informatika, v 7.-9. roč. předmět Práce na počítači v rámci Praktických činností
Spolupráce se SARA Pražačka: třídy I. stupně absolvují pravidelně v každém školním roce plavecký kurz, v hodinách TV je využíván velký stadion s běžeckým ovále.
Spolupráce s PPP pro Prahu 3 a 9: v domluveném termínu je k dispozici žákům, rodičům a učitelům školní psycholog
„Ovoce do škol“: do projektu zapojen I. stupeň a přípravná třída – děti dostávají v rámci podpory zdravé výživy 1x týdně zdarma ovoce.
Volba povolání a technická výchova: pravidelná účast na projektových dnech SOU Jarov, spolupráce s dalšími SŠ a SOU i Úřadem práce Praha 3.
Ekologická výchova: žáci jsou vedeni k třídění odpadu – ve škole jsou kontejnery na textil, baterie a tonery, 2x ročně organizujeme sběr papíru.

Školní družina: 6:30 – 7:40 a 11:50 – 17:30, pestrý program včetně návštěv kina, divadelních představení, exkurzí a vycházek

Školní jídelna: moderně vybavená a zařízená ŠJ nabízí výběr ze 2 jídel (jedno bezmasé)

Zájmové kroužky:
sportovní, počítačový, keramický, náprava logopedických vad; další kroužky probíhají ve spolupráci s DDM-Ulitou (např. aerobik, badminton, volejbal, florbal, taneční)

http://www.zsprazacka.cz/