ZŠ a MŠ Jarov

IČ: 63831449

Školní vzdělávací program ZŠ: Malá škola pro všechny

Profilace školy:
ZŠ pro žáky 1. – 5. ročníku. Důraz je kladen na individuální přístup a na vytváření rodinné atmosféry. Plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Škola je členem mezinárodní asociace Cambridge English Schools, žáci mají možnost složit zkoušky YLE. Spolupráce se zahraničními školami, projekt Comenius, E-twinning.
Od 1. ročníku probíhá výuka Aj, na kterou v odpoledních hodinách navazuje pro zájemce program EATS (Angličtina s rodilými mluvčími a jejich asistenty v malých skupinách).
Na škole působí speciální pedagogové, metodik prevence, výchovný poradce.
Žáci absolvují výuku plavání (2., 3. ročník), spolupracujeme s divadlem Ponec (Taneční a pohybová výchova), realizujeme ozdravné pobyty v přírodě.
Nepovinné předměty: Sborový zpěv, E-twinning, Nápravy specifických poruch učení.
Systematická příprava na 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

Zájmové kroužky:
EATS – angličtina s rodilým mluvčím, kluby s rodilým mluvčím (Games Club, Drama Club, Sports Club, Photo Fun English Club) španělština, kroužky Aj na počítači, práce s počítačem, výtvarný ateliér, dramatika, keramika, flétna, šachy, zumba, kopaná, florbal, sportovní hry, Věda nás baví, přípravy na víceletá gymnázia, spolupráce se ZUŠ a, DDM Ulita.

 

Školní vzdělávací program MŠ: Barevná mozaika

Profilace školy:
pro mladší děti jsou využívány zážitkové projekty, s blížícím se vstupem do základní školy půjde o cílenou přípravu – vyrovnání dovedností potřebných pro školu s přihlédnutím k vývojovým zvláštnostem a potřebám dětí

Aktivity:
zaměřeny na všeobecný rozvoj dítěte, výtvarnou výchovu, environmentální výchovu

Zájmové kroužky:
cvičení, zpěv, zdravé cvičení, flétna, tanečky „Dupáček“, angličtina pro malé děti – ABC Academy, angličtina pro předškoláky – ELF

 

www.zsjarov.cz