ZŠ a MŠ Chmelnice

IČ: 63831350

Školní vzdělávací program ZŠ: Chmelnice

Profilace školy:
Škola s rozšířenou ekologickou výchovou a ekologickými aktivitami. Důraz je kladen na výuku informatiky a projektové vyučování (Projekty – Ochrana člověka, Den země, Karel IV., atd.). Úkolem školy v oblasti výchovy a vzdělávání je vést žáky proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, seznámit žáky s ochranou člověka za mimořádných okolností, věnovat zvýšenou péči talentovaným žákům, rozvíjet jejich nadání a podporovat je v jejich zájmech, vést žáky k ochraně přírody a životního prostředí. Posílena je výuka jazyků (angličtina od 1.ročníku,od 8.ročníku až 4 hodiny týdně i s rodilým mluvčím, od 7. ročníku probíhá výuka němčiny a španělštiny)
Tělesná výchova na 2. stupni je navýšena na 3 hodiny týdně, v popředí jsou i polytechnické práce ve školních dílnách (keramika a dřevo)
Specifikem školy je zapojení do mezinárodního programu EKOŠKOLA – tento titul byl škole ministrem školství již třikrát propůjčen.

Zájmové kroužky:
zájmová činnost je organizována ve 30 kroužcích prostřednictvím Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy; Aj od 1. roč., flétnový a kytarový soubor – 60 členný. Mimoškolní výchovu dále zajišťuje též školní družina od 1. do 5. ročníku se svojí pestrou činností a společnými akcemi (Karneval, Olympiáda, Jarmark aj)

 

Školní vzdělávací program MŠ: Ekoškolka

Profilace školy:
je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte, učí je vztahu k přírodě, je integrální součástí vzdělávacího programu ZŠ, třídy jsou heterogenní.

Zájmové kroužky:
Aj, sportovní aktivity

 

http://www.zschmelnice.cz