ZŠ Lupáčova

Praha 3, Lupáčova 1/1200

tel.: 222 715 691

IČ: 63831368


Školní vzdělávací program:
Lupáčovka

Profilace školy:
Škola uplatňuje program se specifikací pro rozšířenou výuku jazyků s významnou podporou digitálních technologií, kde je na špičce v oboru. V současné době realizuje experimentální projekt možného využití tabletů a smartphonů žáků v režimu BYOD. Škola se podílí na projektech bilingvní výuky CLIL a na realizaci celé řady společenskovědních projektů s přesahem do běžného občanského života. Sem patří program etické výchovy či projekt integrace cizinců. Spolupracuje s celou řadou institucí, jako jsou například vysoké školy či Ústav pro studium totalitních režimů. Součástí školního vzdělávacího programu je i intenzivní podpora využívání digitálních technologií přímo ve výuce humanitních a přírodovědných předmětů. Program je zaměřen na vytváření tzv. soft skills, které umožňují následně lepší praktické využívání těchto nástrojů ve studiu a v pracovním procesu (např. psaní všemi deseti). Druhým základním rysem školy je podpora světových jazyků, rozšířená výuka nejméně dvou z nich s podporou rodilých mluvčí a s následným vyústěním v projektech mezinárodní spolupráce (Děti jako my – ACES či Europe beyond borders – Comenius). V rámci školy jsou podporováni talentovaní žáci, ale i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je také věnován projekt Děti jako my.

Škola v síti UNESCO ASP NET, člen Asia Europe Classroom Network, fakultní škola PedF UK, zaměřená na jazyky (od 1. ročníku první cizí jazyk, od 3. ročníku nejméně 3 hod./týdně, od 5. ročníku druhý jazyk – Aj, Nj, Fj, Šj, rodilí mluvčí – Šj, Aj), digitální technologie a projektová výuka pro různé skupiny žáků. Výměnné a poznávací zájezdy, cyklistické a lyžařské kurzy. Opakovaně získán Pohár starosty Hartiga pro nejvšestrannější školu Prahy 3. Nositel prestižní ceny European Language Label 2014 a European Language Label 2016.

Vybavení:
rekonstruovaná budova, vstupy, tělocvičny, laboratoře, e-learningové portály pro domácí přípravu, interaktivní technologie ve všech třídách, všechny třídy připojeny k internetu a vybaveny projekční technikou, regulační systémy topení

Zájmová a mimoškolní činnost:
více než 90 hodin zájmové činnosti – jazyky, informační gramotnost, divadlo, výtvarné kroužky, sporty, rukodělné aktivity

Školní družina:
Provoz školní družiny je vysoce nadstandardní nejen jejím celkovým rozšířením. Zahrnuje prakticky všechny žáky od prvního do čtvrtého ročníku (Družina 300, školní klub, kde se kapacita nestanovuje nad 30 žáků). Prostory jsou řešeny především ve třídách, což pro provoz školy je limitující podmínkou.

Obecný závěr:
Vzhledem k tomu, že ŠVP Lupáčovka, výukové metody a pedagogický sbor školy jsou nadstandardně hodnoceny ze strany rodičovské veřejnosti, škola již dnes nestačí kapacitou, družina se potýká se stísněnými prostory, by bylo vhodné strategické využití nevyužitých kapacit jiných škol jako detašovaných pracovišť ZŠ Lupáčova, aby mohl být pokryt zájem veřejnosti a zajištěna shodná kvalita.

www.lupacovka.cz

Napsat komentář