ZŠ Jeseniova

Praha 3, Jeseniova 96/2400

tel.: 222 103 411

IČ: 63831341

Školní vzdělávací program: ZŠ Jeseniova

Profilace školy:
Škola poskytuje základní vzdělání podle školského zákona a v souladu se školním vzdělávacím programem. Výuka umožňuje kvalitní vzdělání s přihlédnutím k osobnosti žáka. Ve třídách II. stupně je vždy jedna sportovní třída v ročníku se zaměřením na atletiku. Žáci po složení talentové zkoušky absolvují výuku jako žáci v paralelních třídách, mají ale navýšený počet hodin tělesné výchovy a odpolední sportovní přípravu. O rozvoj sportovního talentu žáků pečují nejen učitelé školy, ale i trenéři SK ZŠ Jeseniova, který při škole pracuje.
Výuka cizích jazyků probíhá od 2. ročníku (Aj), od 7. třídy přibývá druhý cizí jazyk – Nj/Fj.
Třídy vyjíždějí na školy v přírodě a lyžařské kurzy.
Tradičně se škola zapojuje do soutěží o Pohár starosty Hartiga a umisťuje se pravidelně na předních pozicích.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd a je jim poskytována odpovídající péče.
Každoročně škola ověřuje úroveň vzdělání našich žáků vlastními ročníkovými pracemi.   Ročníkové prezentace – mezipředmětový projekt pro žáky 9. ročníků zaměřený na práci s informacemi, jejich vyhledávání, počítačové zpracování a prezentování.
Škola je zapojena do celé řady projektů (Unplugged-protidrogová prevence, EDISON-setkání se zahraničními studenty + prezentace; Každoročně celoroční školní projekty; tradiční akce – Předvánoční setkání, Jarmark, Děti dětem, Vítání jara, Aprílový běh, Mámo, táto, zkus to taky, Den otevřených dveří, Jeseniáda, každoročně letní tábory, příměstské tábory, škola vydává vlastní školní časopis.) V současné době je škola zapojena do Operačního programu Praha – Pól růstu ČR – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Vybavení školy:
dvě počítačové učebny, multimediální učebna, interaktivní tabule, zpětné projektory, výtvarná pracovna, odborné učebny, školní klub.
Kompletně vybavený atletický areál – atletický ovál s umělým povrchem, sektory pro výšku, dálku, tyč, vrhačská klec, beach volejbal, basketbal, tenis, dvě tělocvičny, posilovny, sauna.

Zájmová a mimoškolní činnost:
Pestrá paleta – volnočasové a zájmové aktivity – cca 30 kroužků: atletika, aerobic, sportovní gymnastika, anglický jazyk, počítačové kroužky (ATF, Baltík-programování, počítačová grafika…), pěvecký sbor, hra na flétnu, výtvarné a keramické kroužky (keramická pec), další kroužky a semináře pro všechny věkové kategorie.

Školní družina: od 6,30 do17,30; výchovný program pro děti I. stupně zajišťujeme v 6 odděleních. ŠD se podílí na mnoha akcích, programech a projektech školy. Pro svou činnost využívá i sportovní a relaxační areál.

Pro žáky I. i II. stupně je v období říjen-duben otevřen Školní klub (hlavně pro dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním).

http://zsjeseniova.cz/