Příklad dobré praxe: ZŠ a MŠ J.Seiferta – polytechnická výuka

Příklady dobré praxe  na ZŠ J.Seiferta:

Exkurze do provozů – některé i pravidelně, např.: spalovna ZEVO Malešice, podolská vodárna, SOŠ Jarov,…výstava řemesel na Novoměstské radnici, velikonoční výstava s workshopy, organizace keramického kroužku…

Využití v rámci školní družiny pro žáky 4. a 5. ročníku.

Materiálně technické vybavení – stávající a předpokládaný vývoj :

 • v hodinách ČSP, keramiky, UVČ práce s různými materiály : dřevem, drátem, přírodniny, karton, výroba konkrétních výrobků i experimentální činnosti
 • práce se stavebnicemi, technickými prvky, lego, merkur, včetně elektronických doplňků ( dle věku žáků )
 • předpokládaný vývoj – ve školním roce 2017/18 podpora rozvoje polytechnické výuky ve spolupráci se SOŠ Jarov a zřizovatelem MČ Praha 3, ( žáci 7. ročníku budou v pravidelných blocích docházet na realizaci projektu polytechnické výuky )
 • plánujeme nakoupit další vhodné a moderní vybavení, např. stavebnice a další prvky do stávající polytechnické pracovny, která slouží nejen žákům naší MŠ, ZŠ, ŠD, ale i žákům z jiných škol Prahy 3

Výhled rozvoje polytechnické výchovy do roku 2023 :

 • další podpora rozvoje polytechnické výchovy pro širší spektrum žáků naší školy
 • využití i v rámci projektového vyučování
 • zlepšení vybavenosti polytechnické pracovny o moderní a nové prvky ( průběžně )
 • zvýšit zájem žáků o polytechnickou výchovu
 • nadále pokračovat v exkurzích do technických provozů se žáky školy
 • spolupráce s ostatními školami a zřizovatelem v rámci podpory polytechnického vzdělávání
 • nutná úprava ŠvP