Odbor školství

Složení odboru školství a rozdělení pravomocí

Odbor školství

Adresa odboru: Lipanská 9, Praha 3

vedoucí odboru: Mgr. Jana Vargová

tel. 222 116 357
e-mail janav@praha3.cz

Návštěvní dny s prodlouženou dobou: pondělí, středa: 8.00 – 18.00 hod.

Odbor školství je organizační jednotkou Úřadu městské části na úseku školství a zdravotnictví. V oblasti školství plní úkoly vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutu hlavního města Prahy, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků

 • plní funkci odvětvového metodického orgánu vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 3, připravuje pro Radu městské části podklady pro výkon funkce zřizovatele
 • odpovídá za spolupráci odboru s příslušnými orgány veřejné správy, soudy, Policií ČR a dalšími organizacemi
 • přijímá žádosti, návrhy, oznámení a stížnosti občanů ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu náležející do jeho působnosti
 • zpracovává koncepci rozvoje školství v městské části Praha 3
 • zajišťuje grantovou politiku Městské části Praha 3 v oblasti tělovýchovy a sportu
 • zajišťuje činnost podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, podle svěřených agend
 • komplexně zajišťuje a odpovídá za činnost a provoz jeslí na území městské části Praha 3

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • zpracovává podklady k optimalizaci sítě škol
 • navrhuje školské obvody základních škol v městské části Praha 3
 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými MŠMT ČR a krajskými normativy a předává je na MHMP
 • zpracovává a předkládá MHMP rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT ČR
 • zajišťuje styk s veřejností, poskytuje informace v oblasti školství
 • metodicky řídí školní jídelny

V rámci své činnosti Odbor školství  spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ Praha 3. Jedná se o Odbor technické správy majetku a investic; Odbor ekonomický; Odbor sociálních věcí; Odbor kultury; Odbor kancelář úřadu, oddělení personální práce a mezd; Odbor občansko správní; Odbor kontroly a interního auditu.

 

Oddělení školství

Ing. Milan Hausner
vedoucí oddělení

tel. 222 116 509
e-mail hausner.milan@praha3.cz

Marcela Poláková

referentka
– agenda škol, provozní záležitosti
tel. 222 116 209
e-mail marcelap@praha3.cz


Bc. Alena Strosserová

referentka
– školní stravování, statistiky

tel. 222 116 344
e-mail alenas@praha3.cz


Ing. Dulčinea Vavříková
referentka
– rozpočty

tel. 222 116 345
e-mail dulcineav@praha3.cz

____________________________________________________________________

Oddělení dotací a neziskového sektoru

Mgr. Alena Gotmanovová
vedoucí oddělení
– dotace, neziskové organizace, akce

tel. 222 116 335
e-mail alenag@praha3.cz


Mgr. Jana Šimánková

referentka
– MAP na Praze 3, dotace

tel. 222 116 335
e-mail janasim@praha3.cz

Bc. Iva Satrapová
 referentka
– dotace

tel. 222 116 514
e-mail satrapova.iva@praha3.cz

____________________________________________________________________

Oddělení jeslí


Jarmila Černá

vedoucí vychovatelka

tel. 222 591 729
e-mail cerna.jarmila@praha3.cz

 

Jesle

Adresa: Roháčova 40, Praha 3

Tel. č.: 222 591 729

 

 

Visit Us On Facebook