Konkurz na ředitele ZŠ

Rada MČ Praha 3

v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění

 oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele

Základní školy Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

 Požadavky:

 • vzdělání podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • požadovaná praxe dle § 5, zákona 563/2004 Sb., v platném znění
 • odborné, řídící a organizační schopnosti
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce s PC
 • dobrý zdravotní stav

K přihlášce doložte:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladů o dalším vzdělávání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis
 • vize rozvoje školy (v rozsahu max. 4 strany strojopisu formátu A4)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než dva měsíce)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. srpna 2017

Přihlášky s doklady musí být doručeny osobně nebo poštou do podatelny do 28. února 2017 na adresu:

Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3

Obálku označte textem: „Konkurzní řízení ZŠ Pražačka – neotvírat”.