MAP rozvoje vzdělávání v Praze 3 – hodnocení žádosti

S potěšením oznamujeme, že naše žádost Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 získala 197 bodů z 200 možných. Skvělé hodnocení doplňuje i komentář jednoho z hodnotitelů:

Žadatel Městská část Praha 3 zná potřeby CS, záměr projektu je obsahově přiměřený její struktuře. Kvalitně jsou popsány její problémy i důvody, proč žadatel zvolil příslušné aktivity. Potřebnost projektu je doložena vhodnými a dostupnými dokumenty zabývajícími se rozvojem školství jak na celostátní, tak zejména na regionální úrovni. Přínosy pro CS jsou dostatečně popsány. Projekt je komplexně postavený. Aktivity jsou dobře zvolené, přiměřené k podporované CS. Jednotlivé aktivity jsou provázány. Z jejich popisu je zřejmé, co bude konkrétně žadatel v jednotlivých aktivitách zajišťovat. Cíl projektu je správně nastaven v kontextu s aktuální metodikou pro danou výzvu. Projekt je jasně formulován a nastavené aktivity vedou beze zbytku ke splnění cíle projektu. Plánované cílové hodnoty indikátorů jsou nastaveny jednoznačně a v souladu splatnou metodikou pro danou výzvu. Žadatel má sestavený kvalitní realizační i odborný tým zajišťující kvalitní realizaci projektu. Rozpočet je sestaven v souladu s platnou dokumentací pro danou výzvu OP VVV, ve vztahu k plánovaným aktivitám a předpokládaným výstupům a výsledkům projektu je navržen přiměřeně, hospodárně a efektivně.

Projekt je napsán ve výborné kvalitě, neobsahuje žádná slabá místa, doporučuji k podpoře.”