ABC Academy

Mateřská škola ABC Academy
nabízí bilingvní česko-anglické prostředí, ve kterém se při výchovně vzdělávací práci s dětmi dodržují základní pedagogické zásady a používají zejména metody, které vedou děti k aktivitě, experimentování, hledání, přemýšlení, formulování vlastních názorů a ke zdravému sebevědomí.
Mateřskou školu ABC Academy tvoří homogenní třídy se 2 českými pedagogy a několika asistenty – lektory, rodilými mluvčími z USA, Velké Británie, Kanady, kteří mají patřičné vzdělání a letité zkušenosti s výukou dětí.
Školní vzdělávací program “ABC Academy – Společně na cestě do celého světa” je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
S dětmi v předškolním ročníku pracujeme podle pečlivě promyšleného a speciálně upraveného programu, který obsahuje vše, co patří k rozvoji osobnosti, kreativity a fyzického rozvoje s návazností na základní školu.
Učitelé a lektoři spolu s dětmi tvoří jedno velké společenství, založené na vzájemném respektování, ve kterém je angličtina ekvivalentním
dorozumívacím jazykem k češtině. Děti tak maximálně využijí svou jedinečnou schopnost naučit se další jazyk stejně přirozeně jako ten mateřský.
Při výchově a výuce dětí dáváme přednost nenásilnému a nedirektivnímu přístupu, abychom nepotlačovali rozvoj jejich osobností.
Dopolední a odpolední bloky prokládáme odpočinkem, pobytem na čerstvém vzduchu, výtvarnými (kreslení, malování, keramika), hudebními (zpěv, flétna) a pohybovými (jóga, plavání, tanec) aktivitami. Děti se baví a zároveň rozvíjejí individuální talent.
Výuka probíhá podle tematických okruhů, které se všestranně věnují všem oblastem dle RVP pro předškolní vzdělávání – dítě a jeho tělo, dítě a ten druhý, dítě a jeho psychika, dítě a svět, dítě a společnost. Rodiče a děti jsou na konci každého pololetí písemnou formou seznamováni s pokroky, které jejich dítě za toto období dosáhlo.
Naší chloubou jsou divadelní představení pro rodiče, která pořádáme na konci každého pololetí. Děti v oblíbené pohádce předvedou svou zdokonalující se angličtinu a ještě se naučí zvládat ostych při veřejných vystoupeních.
Naši žáčci jsou kvalitně připravováni na přechod do povinné školní docházky. Jsou úspěšně přijímáni na nejprestižnější soukromé (Nový PORG, Prague British School, Riverside School), ale i státní základní školy (ZŠ Jarov, ZŠ Lupáčova, ZŠ Curie).
Jsou chváleni za nadstandardní všeobecný přehled, zdravě sebevědomý projev a samozřejmě za vysokou úroveň angličtiny.
Pro naše malé absolventy a jejich kamarády jsou připraveny navazující odpolední konverzační bloky s našimi lektory.

Naším cílem je děti i po nástupu do české základní školy udržet na vysoké úrovni nejen v bezchybné komunikaci v anglickém jazyce, ale i ve čtení, psaní a gramatice. Při péči o děti klademe důraz na zdravou výživu a dodržování pitného režimu. Dbáme na jejich častý pobyt na čerstvém vzduchu.
Pravidelně do školky dochází oční lékař, ortoped, dentální hygienistka i dětská psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny.
Pravidelně s dětmi jezdíme na ozdravné zimní i letní pobyty na horách, chodíme na výlety, navštěvujeme a aktivně se podílíme na různých kulturních akcích (divadélko, kouzelníci, dopravní hřiště, kino, ZOO).